!!! POZOR, STŘEDA 29.9.2021 MÁME ZAVŘENO !!!

Nový kurz sk. B otevíráme 6.12.2021 v 16:30

Nový kurz motorek budeme otevírat na jaře 2022, přihlášky již přijímáme.


Součástí kurzu je dálková trasa (dálnice, silnice pro motorová vozidla, komunikace mimo obec, jiná města)


Cena sk. B  13000,-Kč a B automat 13500,-Kč.

Cena od 1.1.2022 sk.B 14000 Kč a B automat 14500 Kč.

 

Pozor, vchod do autoškoly je z ulice Ruské (boční vchod od tramvají), ne přes budovu jazykové školy Cloverleaf.

 

Přihlásit se můžete již nyní po telefonické domluvě nebo emailu.

Těšíme se na Vás.

 

 

 

 

 

§ 6

(12) Na výzvu policisty je řidič motorového vozidla povinen předložit doklady podle odstavců 8 a 9 podle odstavce 8 policistovi ke kontrole. Na výzvu strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka9d) ve stejnokroji je řidič motorového vozidla povinen předložit strážníkovi ve stejnokroji nebo celníkovi9d) ve stejnokroji ke kontrole doklady podle odstavce 8 písm. a) a b).

 

§ 41

Jízda vozidel s právem přednostní jízdy

k) Generální inspekce bezpečnostních sborů označená podle zvláštního právního předpisu.

 

§ 67
Speciální označení vozidel a osob
(1) Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (dále jen „parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením“), označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (dále jen „označení O 2“) nebo označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu stanovené prováděcím právním předpisem smějí užívat jen osoby, které toto označení obdrží od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo od oprávněného orgánu v zahraničí.
(2) Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností osobě, které byly přiznány mimořádné výhody II. stupně která je držitelem průkazu ZTP s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo III. stupně držitelem průkazu ZTP/P podle jiného právního předpisu.24)
(3) Označení O 2 vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností držiteli řidičského oprávnění, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. stupně který je držitelem průkazu ZTP z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou.
(4) Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením podle odstavce 1. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že jí byly přiznány mimořádné výhody je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle jiného
právního předpisu24), které ji opravňují který ji opravňuje k užívání vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením.

 

§ 79

Zastavování vozidel

(1) Zastavovat vozidla je oprávněn:

l) příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů s vnějším označením podle zvláštního právního předpisu45

 

§ 82
Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění


(1) Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která

a) dosáhla věku stanoveného tímto zákonem,
b) je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,
c) je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel,
d) má na území České republiky trvalý nebo přechodný pobyt obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje,
e) splnila další podmínky stanovené tímto zákonem,
f) není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
g) není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem.
(2) Řidičské oprávnění nelze udělit osobě, jejíž řidičské oprávnění bylo v jiném členském státě pozastaveno nebo odejmuto, nebo jí byl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, pokud neuplynula lhůta pro opětovné udělení řidičského oprávnění.
(3) Podmínky podle odstavce 1 písm. b), c) a e) musí splňovat držitel řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny po celou dobu držení řidičského oprávnění.
(4) Studiem se rozumí základní vzdělávání, střední vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání v denní formě v oborech vzdělání v základní škole, střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné škole, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, a prezenční studium v akreditovaných studijních programech na vysoké škole. Místem studia se rozumí adresa místa, kde probíhá výuka nebo její podstatná část.
(5) Za účelem zjištění, zda osoba uvedená v odstavci 1 splňuje podmínku bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. f), si příslušný orgán uvedený v § 92 odst. 1 vyžádá podle zvláštního právního předpisu 27a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

§ 86

Je-li žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění podle posouzení zdravotní způsobilosti zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel, oznámí posuzující lékař neprodleně tuto skutečnost příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění a zašle mu kopii posudku o zdravotní způsobilosti.

 

§ 87a
Dopravně psychologické vyšetření

(8) Povinnost dopravně psychologického vyšetření se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu, a dále řidičů vozidel požární ochrany, řidičů vozidel policie, Vězeňské služby České republiky, zpravodajských služeb a řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky.

 

§ 88

(4) Je-li povinná osoba podle výsledku pravidelné lékařské prohlídky zdravotně způsobilá s podmínkou nebo zdravotně nezpůsobilá, oznámí posuzující lékař tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa trvalého pobytuobvyklého bydliště nebo místa studia povinné osoby a u osob uvedených v § 87 odst. 1, které jsou v pracovněprávním vztahu, i zaměstnavateli.

 

§ 89a
Lékař, který zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle obvyklého bydliště nebo místa studia žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění.

 

§ 92
Udělení a rozšíření řidičského oprávnění
(1) Řidičské oprávnění udělí žadateli o řidičské oprávnění příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(2) Řidičské oprávnění se uděluje na základě žádosti o řidičské oprávnění, která musí mít písemnou formu.
(3) V žádosti o řidičské oprávnění musí být uvedeno
a) jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“), a příjmení žadatele o řidičské oprávnění,
b) adresa trvalého nebo přechodného pobytu žadatele o řidičské oprávnění na území České republiky,
b) adresa obvyklého bydliště žadatele o řidičské oprávnění na území České republiky, nebo místo studia,
c) datum a místo narození a rodné číslo žadatele o řidičské oprávnění, pokud mu bylo přiděleno,
d) skupina nebo podskupina řidičského oprávnění, o jejíž udělení je žádáno.
e) předchozí obvyklá bydliště od dosažení věku stanoveného v § 83, pokud se nacházela mimo území České republiky, a současné obvyklé bydliště mimo území České republiky, pokud žadatel v České republice pouze studuje.
(4) K žádosti musí být přiložen
a) platný doklad totožnosti žadatele,
b) posudek o zdravotní způsobilosti,
c) doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 
d) doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání, nebo potvrzení o studiu podle § 82 odst. 4; dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je zejména
1. potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,
3. nájemní smlouva k nemovitosti,
4. potvrzení o zaměstnání,
5. výpis z živnostenského rejstříku,
e) čestné prohlášení žadatele, že
1. není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem a
2. jiným členským státem mu nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel nebo že jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění,
f) rozhodnutí o udělení výjimky podle § 83 odst. 4, byla-li udělena.
g) doklad o splnění dalších podmínek podle § 91,
h) jedna fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm odpovídající podobě žadatele v době podání žádosti a zobrazující žadatele v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy, s pokrývkou hlavy je možné předložit fotografii jen v odůvodněných případech, například z náboženských nebo zdravotních důvodů, která svým provedením odpovídá požadavkům příslušné normy,29) (dále jen „fotografie“).
h) jedna fotografie, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech (dále jen „fotografie“).
(5) Po podání žádosti příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 3 písm. a) až c) a doklad totožnosti vrátí žadateli.
(5) Po podání žádosti příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 3, které jsou v něm uvedeny, a doklad totožnosti vrátí žadateli. Má-li obecní úřad obce s rozšířenou působností pochybnost o pravdivosti údajů uvedených v čestném prohlášení podle odstavce 4, ověří si jejich pravdivost u příslušného úřadu státu, ve kterém měl žadatel předchozí obvyklé bydliště.

 

§ 93
Podmínění a omezení řidičského oprávnění

(3) Skutečnost podle odstavce 2 písm. c) musí držitel řidičského oprávnění písemně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V oznámení musí být uvedeno
a) jméno a příjmení držitele řidičského oprávnění,
b) adresa trvalého pobytu obvyklého bydliště držitele řidičského oprávnění,
c) datum a místo narození a rodné číslo držitele řidičského oprávnění, pokud mu bylo přiděleno,
d) skupina nebo podskupina řidičského oprávnění, které se držitel řidičského oprávnění vzdává.

(4) K oznámení podle odstavce 3 musí být přiložen platný doklad totožnosti a jedna fotografie držitele řidičského oprávnění. Po podání oznámení příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) , které jsou v něm uvedeny, a doklad totožnosti vrátí držiteli řidičského oprávnění.

 

§ 94
Odnětí řidičského oprávnění a vzdání se řidičského oprávnění
(1) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičské oprávnění odejme
a) jestliže držitel řidičského oprávnění pozbyl zcela zdravotní způsobilost,
b) jestliže držitel řidičského oprávnění pozbyl zcela odbornou způsobilost.
(1) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičské oprávnění odejme, pokud jeho držitel
a) pozbyl zcela zdravotní způsobilost,
b) pozbyl zcela odbornou způsobilost, nebo
c) nesplňoval při udělení řidičského oprávnění podmínky uvedené v § 82; v případě nesplnění podmínky uvedené v § 82 odst. 1 písm. d) se řidičské oprávnění neodejme, pokud v řízení vyjde najevo, že držitel řidičského oprávnění již tuto podmínku splňuje.
(2) Držitel řidičského oprávnění se může vzdát řidičského oprávnění.
(3) Vzdání se řidičského oprávnění musí držitel řidičského oprávnění písemně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V oznámení musí být uvedeno
a) jméno a příjmení držitele řidičského oprávnění,
b) adresa trvalého pobytu držitele řidičského oprávnění,
b) adresa obvyklého bydliště držitele řidičského oprávnění nebo místo studia,
c) datum a místo narození a rodné číslo držitele řidičského oprávnění, pokud mu bylo přiděleno,
d) datum udělení řidičského oprávnění.
(4) K oznámení podle odstavce 3 musí být přiložen platný doklad totožnosti držitele řidičského oprávnění. Po podání oznámení příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 3 písm. a) až c) , které jsou v něm uvedeny, a doklad totožnosti vrátí držiteli řidičského oprávnění.
(5) Vzdání se řidičského oprávnění podle odstavce 2 vezme příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě oznámení podle odstavce 3 na vědomí a nerozhoduje o odnětí řidičského oprávnění.

 

§98

Zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění

(3) Žádost podle odstavce 2 musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno
a) jméno a příjmení žadatele,
b) adresa trvalého nebo přechodného pobytu žadatele na území České republiky,
b) adresa obvyklého bydliště žadatele na území České republiky nebo místo studia,
c) datum a místo narození a rodné číslo žadatele, pokud mu bylo přiděleno,
d) datum nabytí právní moci rozhodnutí o podmínění řidičského oprávnění,
e) podmínění řidičského oprávnění, o jehož zrušení je žádáno.

(5) Po podání žádosti příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 3 písm. a) až c), které jsou v něm uvedeny, a doklad totožnosti vrátí žadateli.

 

§ 99

(3) Žádost podle odstavce 2 musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno
a) jméno a příjmení žadatele,
b) adresa trvalého nebo přechodného pobytu žadatele na území České republiky,
b) adresa obvyklého bydliště žadatele na území České republiky nebo místo studia,
c) datum a místo narození a rodné číslo žadatele, pokud mu bylo přiděleno,
d) datum vykonatelnosti rozhodnutí o omezení řidičského oprávnění pro částečnou ztrátu odborné způsobilosti,
e) řidičské oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny, o jehož vrácení je žádáno.

(5) Po podání žádosti příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 3 písm. a) až c), které jsou v něm uvedeny, a doklad totožnosti vrátí žadateli.

 

§100

Vrácení řidičského oprávnění

(4) Žádost podle odstavce 2 musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno
a) jméno a příjmení žadatele,
b) adresa trvalého nebo přechodného pobytu žadatele na území České republiky,
b) adresa obvyklého bydliště žadatele na území České republiky nebo místo studia,
c) datum a místo narození a rodné číslo žadatele, pokud mu bylo přiděleno,
d) datum nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti,
e) řidičské oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny, o jehož vrácení je žádáno.

(6) Po podání žádosti příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 4 písm. a) až c), které jsou v něm uvedeny, a doklad totožnosti vrátí žadateli.

 

§ 101

(3) Žádost podle odstavce 2 musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno
a) jméno a příjmení žadatele,
b) adresa trvalého nebo přechodného pobytu žadatele na území České republiky,
b) adresa obvyklého bydliště žadatele na území České republiky nebo místo studia,
c) datum a místo narození a rodné číslo žadatele, pokud mu bylo přiděleno,
d) datum vykonatelnosti rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu odborné způsobilosti,
e) řidičské oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny, o jehož vrácení je žádáno.

(5) Po podání žádosti příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 3 písm. a) až c), které jsou v něm uvedeny, a doklad totožnosti vrátí žadateli.

 

§ 102

(2) Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává osoba uvedená v odstavci 1 u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Žádost musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno:
a) jméno a příjmení žadatele,
b) adresa trvalého nebo přechodného pobytu žadatele na území České republiky,
b) adresa obvyklého bydliště žadatele na území České republiky nebo místo studia,
c) datum, místo narození a rodné číslo žadatele, pokud mu bylo přiděleno,
d) datum ukončení výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo datum právní moci rozhodnutí o upuštění nebo usnesení o podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu,
e) skupina nebo podskupina řidičského oprávnění, o jehož vrácení je žádáno.

 

§103

Řidičský průkaz

(1) Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje udělení řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění řidičské oprávnění držitele a jeho rozsah, a kterou držitel prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo a podobu, jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona.

 

§ 104
Druhy řidičských průkazů

(2) Řidičské oprávnění na území České republiky osvědčuje

a) řidičský průkaz,
b) řidičský průkaz vydaný členským státem Evropských společenství (dále jen „řidičský průkaz Evropských společenství“),
c) řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) a Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) (dále jen „řidičský průkaz vydaný cizím státem“),
d) mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) a Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) (dále jen „mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem“),
e) řidičský průkaz člena diplomatického personálu zastupitelského úřadu cizího státu, který požívá výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva, případně jiných osob požívajících výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodního práva,
jsou-li v době řízení motorového vozidla na území České republiky platné.
(3) Mezinárodní řidičský průkaz neopravňuje k řízení motorových vozidel neosvědčuje řidičské oprávnění na území České republiky.
(4) Mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) platí pro řízení motorových vozidel na území České republiky po dobu tří let ode dne vydání, mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) platí pro řízení motorových vozidel na území České republiky po dobu jednoho roku ode dne vydání.
(5) Prováděcí právní předpis stanoví vzor řidičského průkazu, mezinárodního řidičského průkazu a řidičského průkazu vydaného cizím státem a uvede vzor řidičského průkazu Evropských společenství.

 

§ 105
Údaje zapisované do řidičského průkazu
(1) Řidičský průkaz obsahuje tyto údaje:
a) jméno a příjmení držitele,
b) datum a místo narození držitele,
c) rodné číslo držitele, pokud mu bylo přiděleno,
d) fotografii nebo jinou formou pořízenou podobenku držitele,
e) obec trvalého nebo přechodného pobytu obvyklého bydliště držitele na území České republiky,
f) podpis držitele,
g) skupiny a podskupiny řidičského oprávnění, jejichž udělení držiteli řidičský průkaz osvědčuje, a datum prvního udělení řidičského oprávnění pro každou skupinu a podskupinu řidičského oprávnění,
h) datum vydání řidičského průkazu,
i) datum platnosti řidičského průkazu,
j) název, sídlo a otisk razítka úřadu, který řidičský průkaz vydal,
j) název a sídlo úřadu, který řidičský průkaz vydal,
k) sérii a číslo řidičského průkazu,
l) záznamy o omezení řidičského oprávnění podle § 93, § 100 odst. 9 a § 101 odst. 7.
l) záznamy o podmínění, omezení nebo rozšíření rozsahu řidičského oprávnění nebo o profesní způsobilosti řidiče.

 

§106

Údaje zapisované do mezinárodního řidičského průkazu

k) záznamy o omezení řidičského oprávnění podle § 93, § 100 odst. 9 a § 101 odst. 7.
k) záznamy o podmínění nebo omezení řidičského oprávnění.

 

§109

Vydání řidičského průkazu

(7) Žádost o vydání řidičského průkazu podle odstavce 6 musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno
a) jméno a příjmení žadatele,
b) adresa trvalého nebo přechodného pobytu žadatele na území České republiky,
b) adresa obvyklého bydliště žadatele na území České republiky nebo místo studia,
c) datum a místo narození a rodné číslo žadatele, pokud mu bylo přiděleno.

g) doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání; dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je zejména
1. potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,
3. nájemní smlouva k nemovitosti,
4. potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání,
5. výpis z živnostenského rejstříku,
h) čestné prohlášení žadatele, že mu jiným členským státem nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění, jde-li o vydání řidičského průkazu podle odstavce 2 písm. e) a g); bylo-li řidičské oprávnění žadateli jiným členským státem omezeno nebo podmíněno, uvede tuto skutečnost a rozsah omezení nebo podmínění v čestném prohlášení.
(9) Po podání žádosti podle odstavců 6, 7 a 8 příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně
a) ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 7 písm. a) až c), které jsou v něm uvedeny, a doklad totožnosti vrátí žadateli,

 

§ 113
Odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu

(4) Zemřel-li držitel řidičského oprávnění, jsou pozůstalí nebo osoba, která pozůstalost zemřelého vyřizuje, povinni odevzdat bez zbytečného odkladu řidičský průkaz zemřelého obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa posledníhotrvalého pobytu obvyklého bydliště zemřelého.

 

§ 115
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu

(3) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá držiteli řidičského oprávnění bezodkladně po ohlášení podle odstavce 1 potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu. V potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu musí být uvedeno
a) jméno a příjmení držitele řidičského oprávnění,
b) obec trvalého nebo přechodného pobytu obvyklého bydliště držitele řidičského oprávnění na území České republiky,
c) datum a místo narození a rodné číslo držitele řidičského oprávnění, pokud mu bylo přiděleno,
d) skupiny a podskupiny řidičského oprávnění a datum jejich prvního udělení,
d) skupiny vozidel, které je držitel řidičského oprávnění oprávněn řídit, a datum vzniku řidičského oprávnění pro každou z těchto skupin vozidel,
e) datum ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu,
f) datum vydání potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu.
(4) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě uvedeném v odstavci 3 bezodkladně ověří podle dokladu totožnosti údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) a doklad totožnosti vrátí držiteli řidičského oprávnění.
(4) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě uvedeném v odstavci 3 bezodkladně ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 3, které jsou v něm uvedeny, a doklad totožnosti vrátí držiteli řidičského oprávnění.

 

§ 116
Výměna řidičského průkazu Evropských společenství řidičského průkazu vydaného cizím státem

(3) Občan České republiky nebo cizinec, který není příslušníkem státu Evropské unie a který má na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobé vízum33) na dobu delší než 1 rok, je povinen požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání řidičského průkazu výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem do 3 měsíců ode dne návratu do České republiky, jde-li o občana České republiky, nebo ode dne právní moci povolení trvalého pobytu nebo přechodného pobytu na dlouhodobé vízum33), jde-li o cizince, který není příslušníkem státu Evropské unie. Držitel platného řidičského průkazu vydaného cizím státem, který má na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky33), je povinen požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání řidičského průkazu výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem, a to do 3 měsíců ode dne návratu do České republiky, jde-li o občana České republiky, nebo ode dne, kdy mu byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok33), jde-li o cizince. Má-li obecní úřad obce s rozšířenou působností pochybnost o platnosti řidičského průkazu vydaného cizím státem, ověří si jeho platnost na zastupitelském úřadu státu, který tento řidičský průkaz vydal.